Info: Your browser does not accept cookies. To put products into your cart and purchase them you need to enable cookies.

Portal Kullanım Koşulları

1.    PORTAL KULANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARI, KONUSU VE KAPSAMI 
 

1.1. Bu “PORTAL”ın sahibi Perpa Ticaret Merkezi A Blok 2. kat No:9/37 Şişli/İstanbul adresinde mukim Komtek İletişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (Bundan böyle kısaca "Fortel" olarak anılacaktır)’dir.

1.2. “PORTAL”ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki Portal kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu sözleşme içinde belirtilen koşulları "Fortel" "Bayi"ye herhangi bir ihbarda ve bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “PORTAL”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. "Fortel" tarafından işbu sözleşme hükümlerinde yapılan her değişikliği “PORTAL” hizmetlerinden yararlanan ve “PORTAL”a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

1.3. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" 01/01/2010 tarihinde en son değişiklik yapılarak (Versiyon 1) ve internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “PORTAL”ı kullanan her Bayi tarafından erişimi mümkün kılınıp yürürlüğe konmuştur.  İşbu "Portal Kullanım Koşulları" ayrıca, "Fortel" hizmetlerinden belli bir bedel ödeyerek veya ödemeden yararlanacak olan kullanıcılarla yapılmış ve/veya yapılacak olan her türlü "Bayilik Sözleşmesi"nin de ayrılmaz bir parçasıdır.

2. TANIMLAR

2.1. SİTE         : Fortel tarafından belirlenen çerçeve içersinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan www.fortel.com.tr ana alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından erişimi mümkün olan internet sitesi.

2.2. BAYİ     : "FORTEL" tarafından sunulan özel nitelikli hizmetlerden, "FORTEL" tarafından “PORTAL” üzerinde tanımlanan "BAYİ"lik sürecini tamamlayarak; "FORTEL"in elektronik ortamda verdiği onay neticesinde yararlanan ve bu hizmetlere özel olarak hazırlanmış sözleşmeleri "BAYİ"lik kayıt süreci içerisinde verdiği elektronik onayla kabul eden her gerçek ve/veya tüzel kişi "BAYİ".

2.3. LİNK        : “PORTAL” üzerinden “PORTAL” içerisine veya bir başka internet sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir internet sitesinden “PORTAL”a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı.

2.4. İÇERİK        : “PORTAL”dan yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler.

2.5. "FORTEL ARAYÜZÜ" : "FORTEL VERİTABANI"ından sorgulanabilmesi amacıyla "BAYİLER" tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları "FORTEL"e ait olan tasarımlar içerisinde “PORTAL” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

2.6.  FORTEL VERİTABANI : “PORTAL” dahilinden erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği "FORTEL"e ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanı.

2.7.  "BAYİ SÖZLEŞMESİ"  : “PORTAL” dahilinde "FORTEL" tarafından sunulan özel nitelikteki hizmetlerden yararlanma koşullarını belirten; "FORTEL" ile "BAYİ" arasında  Bayilik kayıt sürecinde "BAYİ"nin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen işbu Portal kullanım koşullarının ayrılmaz bir parçası olan elektronik sözleşme. "FORTEL", "BAYİ SÖZLEŞMESİ"ni farklı Bayilik ve/veya hizmet gruplarına göre kategorize ederek farklı isimlerle "BAYİ"nin onayına sunabilir. Bu durumda "BAYİ" olacak kişi; almak istediği hizmetlere göre; o hizmetleri düzenleyen sözleşmelerden seçtiği hizmetle ilgili olanı kabul etmiş olmaktadır.


3. FORTEL PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1. "KULLANICILAR" yalnızca hukuka uygun amaçlarla “PORTAL” üzerinde işlem yapabilirler. "KULLANICILAR"ın ve "BAYİ"lerin, “PORTAL” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.

3.2. "FORTEL", “PORTAL” dahilinde sunulan hizmetleri ve “PORTAL” dahilinde erişilen "İÇERİK"leri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. "FORTEL", bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan kullanabilir.

3.3. " FORTEL", 5651 Sayılı Yasa uyarınca "Yer Sağlayıcı" olması nedeniyle ilgili yasanın 5. Maddesinde belirtilen yükümlülüklere tam ve eksiksiz olarak uymakla mükelleftir.

3.4. "FORTEL", “PORTAL”’ üzerinden   "BAYİ"ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "BAYİLİK SÖZLEŞME"leri hükümleri doğrultusunda kullanabilir, ifşa edebilir, bu bilgileri işleyebilir, paylaşabilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. "FORTEL" aynı zamanda; kullanıcı veya ziyaret edenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefonu, IP adresi, “PORTAL”nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.

3.5. “PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya "FORTEL"in yazılı olarak izin verdiği kullanım koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; "FORTEL’in gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

3.6. ”PORTAL” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen her türlü "İÇERİK"in "FORTEL’in yazılı rızası olmadan üçüncü kişilerce "FORTEL sitesi dışında başta internet olmak üzere herhangi bir iletişim ortamında görüntülenmesi yasaktır.

3.7. "FORTEL VERİTABANI" ve bu veri tabanında yer alan bilgiler kısmen veya tamamen Fortel’in yazılı rızası olmadan kopyalanamaz, başka veritabanlarına aktarılmaz ve bu veritabanlarından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

4.    FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu “PORTAL” dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “PORTAL”nin (sınırlı olmamak kaydıyla "FORTEL VERİTABANI", "FORTEL ARAYÜZÜ", tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (Hepsi birden "FORTEL"in telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) ""FORTEL"'e ait ve/veya  "FORTEL" tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. "KULLANICI"lar, "FORTEL" hizmetlerini, "FORTEL" bilgilerini ve ""FORTEL"’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının "FORTEL"in hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip  değildirler. İşbu "Portal Kullanım Koşulları" dahilinde "FORTEL" tarafından sarahaten  izin verilen durumlar haricinde "FORTEL"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

İşbu "Portal Kullanım Koşulları"  dahilinde "FORTEL" tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde "FORTEL"; "FORTEL" hizmetleri, "FORTEL" bilgileri, "FORTEL" telif haklarına tabi çalışmaları, "FORTEL" ticari markaları, "FORTEL" ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

5.    PORTAL KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

"FORTEL", tamamen kendi takdirine bağlı olarak işbu "Portal Kullanım Koşulları"nı herhangi bir zamanda “PORTAL”’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu "Portal Kullanım Koşulları"nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacaktır. İşbu "Portal Kullanım Koşulları"  kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

6.    MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, "FORTEL" işbu "Portal Kullanım Koşulları", gizlilik politikası ve "BAYİLİK SÖZLEŞME”sinden herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir.  Bu ve bunun gibi durumlar, "FORTEL" açısından,  gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için "FORTEL"in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

"Mücbir sebep" terimi, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve "FORTEL"in gerekli özeni göstermesine rağmen  önleyemediği olaylar olarak yorumlanacaktır. Bunun yanında sınırlı olmamak koşuluyla, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları gibi durumlar mücbir sebep olaylarına dahildir.

7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu "Portal Kullanım Koşulları" uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu "Portal Kullanım Koşulları"  dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Mahkemeleri (Merkez) ve İcra Daireleri yetkilidir.

8. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu "Portal Kullanım Koşulları"  "FORTEL" tarafından “PORTAL” içersinde ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. "BAYİ"ler, işbu sözleşme hükümlerini “PORTAL”i kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. "FORTEL", dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve değişiklikler versiyon numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek “PORTAL” üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.